MALİ GENEL KURUL İLÂNI HAKKINDA

GENEL KURUL İLÂNI

    I- 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un ek 1 inci maddesi ile kurulmuş bulunan optisyen-gözlükçüler odamızın, 5193 sayılı Kanun’un geçici 4 üncü  maddesine göre uygulanması gereken 6643 sayılı Kanun ve 24.05.209 yayım tarihli Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili yılın Eylül ayında yapılması gerekli olan malî genel kurulu; aşağıda belirtilen yerde ve günde, aşağıda gösterilen saat dilimleri arasında ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır:

1) Malî Genel Kurulun Yapılacağı  

a) Yer                                   : KOCAELİ TİCARET ODASI

Karabaş, Ömer Türkçakal Blv. No:2, 41040 İzmit/Kocaeli

b) Tarih                             :  1.Gün  25/09/2021 (cumartesi)

                                             2.Gün 26/09/2021 (pazar)

c) Saat                                :  09:00 – 17:00

2) Gündem                               :

i.  Yoklama

ii.  Açılış ve saygı duruşu

iii.  Genel Kurul Başkanlık Divanı için seçim ve divan teşkili

iv. Oda yönetim kurulunun önceki dönem çalışma raporunun okunması, görüşülmesi ve

oylanması,

v. Oda denetleme kurulunun önceki dönem denetleme raporunun okunması, görüşülmesi

ve oylanıp onaylanması,

vi. Odanın geçmiş dönem faaliyetleri de değerlendirilerek, oda yönetim kurulu veya oda üyeleri

tarafından  teklif ettiği takdirde tahminî bütçenin yeniden düzenlenmesi, görüşülmesi ve

oylanıp onaylanması,

vii. Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin 04.08.2021 tarih ve 2021/100 sayılı yazısına istinaden “vefat eden üyenin aidat borcunun silinip silinmemesi hususunda yönetim kurulunun karar alamayacağı durumun Genel kurulda karara bağlanabileceği” görüşü uyarınca, konunun görüşülmesi ve oylanması

viii. Kurucu Temsilci olarak atanan yönetimin kuruluşundan genel kurul tarihine kadar yapılan gelir-giderin banka hareketlerinin detaylı bir şekilde denetiminin yapılmasının görüşülmesi.

ıx. Dilek ve temenniler

 

II- Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, malî genel kurul toplantısı, bir gün sonra 26/09/2021 (Pazar ) gününde, aynı saat dilimleri içinde ve aynı gündem ile çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.

III- 5193 sayılı Kanun ve 6643 sayılı Kanun ile Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre; malî genel kurula katılabilmek için, oda üyesi olmak şarttır.

IV- Anılan mevzuatın ilgili hükümleri uyarınca; üyelerimizin, malî genel kurulu toplantısına katılmaları mecburîdir. Mazeretinden dolayı genel kurul toplantılarına katılamayacak olanlar, mazeretlerini bu yazının alındığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyenler veya bildirdikleri mazeret geçerli kabûl edilmeyenler hakkında, aynı 6643 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen malî müeyyide (1.406,64TL para cezası) uygulanacaktır.

V- Odamıza kayıtlı bulunan bütün optisyen ve gözlükçü meslektaşlarımıza duyurur ve genel kurul toplantısına katılmalarını önemle rica ederiz.

Oda Yönetim Kurulu adına

Paylaş

COMMENTS