Odamız Genel Kurul İlanı
20 Ağustos 2022 Cumartesi

 

VII. BÖLGE KOCAELİ OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI

OLAĞAN GENEL KURUL TEBLİGATI

Sayın Üyemiz;

I-5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un ek 1 inci maddesi ile kurulmuş bulunan VII. Bölge Kocaeli Optisyen-Gözlükçüler odamızın, 5193 sayılı Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen olağan genel kurulu; aşağıda belirtilen yerde ve günde, aşağıda gösterilen saat dilimleri arasında ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır:

 

1) Genel Kurulun Yapılacağı Yer: KOCAELİ TİCARET ODASI

Karabaş, Ömer Türkçakal Bulvarı. No:2, 41040 İzmit/Kocaeli

2)  Genel Kurulun Yapılacağı Tarih:27/08/2022(Cumartesi)-28/08/2022(Pazar) saat:09:00-17:00 çoğunluk sağlanamaz ise 03/09/2022(cumartesi)-04/09/2022(Pazar) Saat:09:00-17:00

a)Genel Kurul görüşmeleri için:27/08/2022(cumartesi) çoğunluk sağlanmaz ise 03/09/2022(cumartesi) tarihinde Saat:09:00-17:00 yapılacaktır.

b)Organ ve Mümessil seçimleri için:28/08/2022(Pazar) çoğunluk sağlanmaz ise 04/09/2022(Pazar) tarihinde Saat:09:00-17:00 yapılacaktır.

 

1) Genel Kurulun Yapılacağı Yer      : KOCAELİ TİCARET ODASI       
Karabaş, Ömer Türkçakal Bulvarı. No:2, 41040 İzmit/Kocaeli

a) Genel Kurul Görüşmeleri için       : 03/09/2022 (Cumartesi) 09:00-17:00
b) Organ ve Mümessil Seçimleri için : 04/09/2022 (Pazar) 09:00-17:00

 

3) Gündem:

a)Genel Kurul Görüşmeleri;

i. Yoklama

ii. Açılış ve saygı duruşu

iii. Genel Kurul Başkanlık Divanı için seçim ve divan teşkili

iv. Oda yönetim kurulunun önceki dönem çalışma raporunun okunması, görüşülmesi ve

oylanması,

vi. Oda denetleme kurulunun önceki dönem denetleme raporunun okunması, görüşülmesi

ve oylanıp onaylanması,

vii. Odanın geçmiş dönem faaliyetleri de değerlendirilerek, oda yönetim kurulu veya oda üyeleri

teklif ettiği takdirde tahminî bütçenin yeniden düzenlenmesi, görüşülmesi ve oylanıp

onaylanması,

viii. Yönetim kurulunca teklif edilen veya oda üyelerince teklif edilip genel kurulun ekseriyetince           kabul olunan konuların müzakere edilip karara bağlanması,

ix. Oda organları için aday olanların tespiti ve adayların kendilerini tanıtıp programlarını anlatmaları

x. Dilek ve temenniler

b)Seçimler;

i.Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi

ii.Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerin seçilmesi

iii.Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerin seçilmesi

iv.Oda’yı Birlik Büyük Genel Kurulu’nda temsil edecek olan asıl ve yedek mümessillerinin seçilmesi

III- 5193 sayılı Kanun ve 6643 sayılı Kanun ile Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre;

1) Oda organları üyeliklerine ve Birlik Genel Kurulu mümessilliğine seçilmenin genel şartlarından olarak; odaya kayıtlı bulunmak ön şart yanında,(1) yıldan fazla ağır hapis veya (3) yıldan fazla hapis cezasına veya mesleki bir suçtan dolayı hürriyeti tehdit eden bir cezaya(hapis cezasına)veya meslek ve sanatın geçici olarak tatili cezasına mahkûm olmamak veyahut geçici olarak san’at icra etmekten yasaklanmamış bulunmak şartlarını haiz olmak gerekmektedir.

2) Seçilmenin Özel Şartlarından olarak;

i.Oda disiplin kurulu üyeliğine seçilebilmek için, yurt içinde en az (5) yıl,

ii. Birlik Büyük Genel Kurulu Mümessilliğine (ve dolayısı ile Birlik Büyük Genel Kurulu’nca,

Birlik Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine) seçilebilmek için, en az(5) yıl

iii. Mümessilliğine seçilmiş olmak kaydı ile (Birlik Büyük Genel Kurulu’nca)Birlik Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilebilmek için ise, en az 15 yıl, fiilen meslek icra etmiş olmak şartı haiz olmak gerekmektedir.

3) Belirtilen şartları haiz olmaksızın seçilecek olanların organlardaki üyelikleri ve Birlik Büyük

Genel Kurulu mümessillikleri düşürülecektir.                               

4)- Anılan mevzuatın ilgili hükümleri uyarınca; üyelerimizin, malî genel kurulu toplantısına katılmaları mecburîdir. Mazeretinden dolayı genel kurul toplantılarına katılamayacak olanlar, mazeretlerini bu yazının alındığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyenler veya bildirdikleri mazeret geçerli kabûl edilmeyenler hakkında, aynı 6643 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen malî müeyyide(para cezası) uygulanacaktır.

5)- Genel kurulun yukarıdaki şekilde yapılacağı ayrıca gazete ile ilân edilmiştir.

Bilginizi ve genel kurul toplantılarına ve seçimlere katılmanızı önemle rica ederiz.

VII.BÖLGE KOCAELİ OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI ODA YÖNETİM KURULU